Equanta - Komplexní nástroj finanční analýzy a plánování

Komplexní nástroj finanční analýzy a plánování
Nová generace softwaru EQUANTA® na zpracování vlastních podnikatelských záměrů a analýz dosažených výsledků hospodaření.
Potřebujete spolehlivý nástroj pro finanční analýzu, plánování, controlling a zpracování investičních záměrů?
EQUANTA® vám nabízí:
 • přímé srovnávání údajů zvolených společností v libovolných výkazech
 • snadnou možnost globální změny sledovaného období
 • dynamickou definici veškerých ukazatelů
 • práci se skutečnými nebo modelovanými daty zvolené účetní jednotky
 • základem pro výpočty jsou data účetního deníku či hlavní knihy
 • snadný import dat z ekonomických systémů
 • vzhled a ergonomii plně odpovídajícím moderním trendům softwarových aplikací

FINANČNÍ ANALÝZA

Produkt EQUANTA® poskytuje uživateli okamžitý a aktuální obraz o finanční situaci společnosti, či účetní jednotky. Více informací a ukázky obrazovek
Produkt EQUANTA® poskytuje uživateli okamžitý a aktuální obraz o finanční situaci společnosti, či účetní jednotky. Umožňuje sledovat vývoj finančních ukazatelů firmy v čase a srovnat vlastní finanční ukazatele s doporučenými hodnotami. Významnou součástí je nástroj ke zpracovávání mezipodnikového srovnání.
Součástí finanční analýzy jsou následující výkazy, tabulky a grafy:
 • rozvaha (v plném i zjednodušeném rozsahu)
 • výkaz zisku a ztráty (v plném i zjednodušeném rozsahu)
 • cash flow (v plném i zjednodušeném rozsahu)
 • vertikální a horizontální rozbory aktiv a pasiv přehledně zobrazující strukturu majetku a finančních zdrojů v čase
 • vertikální a horizontální rozbory nákladů a výnosů přehledně zobrazující strukturu nákladovosti a výnosnosti firmy
 • rozdílové ukazatele
 • poměrové ukazatele hodnotící rentabilitu, aktivitu, likviditu a zadluženost podle anglosaské a francouzské metodiky
 • pyramidální rozklad rentability vlastního kapitálu, kde je uplatněna metodika dílčích relativních přírůstků elementárních ukazatelů
 • systémy včasného varování:
 • bankrotní modely (Altmanovo Z-score, Taflerův model, Index důvěryhodnosti „IN“)
  bonitní modely (Kralickův Quick test, Tamariho model s definováním rozložení hodnot poměrových ukazatelů)
 • mezipodnikové srovnání – přehledný „SPIDER“ graf šestnácti vybraných základních finančních ukazatelů společnosti v porovnání s mediánem hodnot srovnávaných projektů (společností)
 • vlastní ukazatele lze vytvářet s použitím pohodlného průvodce a dále využívat
 • a hodnotit v čase obdobně jako standardní finanční ukazatele
Významným nástrojem controllingu je možnost porovnávání skutečně dosažených hodnot se zvoleným „bench–markem“, který definuje uživatel podle vlastních hodnotících kritérií.
Méně informací

FINANČNÍ PLÁN

Poskytuje zázemí při tvorbě operativních nebo strategických finančních plánů. Uživatel definuje vlastní detailní věcnou a časovou strukturu nákladů, výnosů, sestavuje plán dlouhodobého majetku, oběžných aktiv. Více informací a ukázky obrazovek
Poskytuje zázemí při tvorbě operativních nebo strategických finančních plánů. Uživatel definuje vlastní detailní věcnou a časovou strukturu nákladů, výnosů, sestavuje plán dlouhodobého majetku, oběžných aktiv. Finanční plán nabízí uživateli interaktivní modelování zdrojů financování chodu společnosti prostřednictvím bankovních úvěrů, finančního pronájmu, příp. emisemi akcií nebo obligací. Pomocí funkce srovnávání lze snadno porovnat různé scénáře Vašich plánů (optimistický, střízlivý, pesimistický, …).
V rámci finančního plánování lze využít následující funkce produktu:
 • snadný a přehledný controlling nákladů a výnosů
 • výpočet bodu zvratu
 • modelování oběžných aktiv a krátkodobých závazků
 • sestavení splátkových kalendářů pro úvěry a pro finanční pronájem
 • automatický přenos odpisů dlouhodobého majetku do plánované rozvahy
 • automatický přenos změn stavu úvěrů a finančního pronájmu do měsíčního výkazu cash flow
 • analýza citlivosti pro posouzení vlivu změn položek druhových nákladů a výnosů na výstupní ukazatele, jimiž jsou zejména výsledky hospodaření různých úrovní, daň z příjmů za běžnou činnost a peněžní tok z provozní činnosti
 • globální agregaci dílčích finančních plánů – výnosů, nákladů, majetku, zdrojů, atd.
 • plánování (modelování údajů) tahem myši v grafech
Méně informací

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Uživatel (investor) zde získává nepostradatelného rádce pro rozhodování, zda daný projekt realizovat či nikoliv. Více informací a ukázky obrazovek
Uživatel (investor) zde získává nepostradatelného rádce pro rozhodování, zda daný projekt realizovat či nikoliv. V případě několika variant dokáže produkt vybrat nejlepší variantu řešení za daných vstupních podmínek. Uživatel má možnost modelovat citlivost výstupních ukazatelů na změny vstupních podmínek.
Pro vytvoření vlastního investičního záměru slouží uživateli následující nástroje:
 • plán dlouhodobého majetku
 • stanovení pracovního kapitálu
 • definování nákladů a výnosů
 • sestavení splátkových kalendářů pro úvěry, finanční pronájem, příp. pro vlastní emisi obligací
 • modelování financování projektu z vlastních zdrojů navýšením základního kapitálu
Pro vyhodnocování návratnosti investic je použito následujících metod:
 • stanovení čisté současné hodnoty projektu (NPV)
 • výpočet vnitřního výnosového procenta projektu (IRR)
 • stanovení rentability investic (Return of Investments)
 • stanovení doby návratnosti investic (Payback Method)
Výstup je tvořen rozvahou, výkazem zisku a ztráty a výkazem cash flow na zadanou dobu trvání hodnoceného investičního záměru.
Méně informací

FINANČNÍ VÝPOČTY

Jednoduché nástroje pro srovnání daňových odpisů lineárních a zrychlených, umožňuje uživateli porovnávat výhodnost financování formou úvěrů, finančního pronájmu nebo emisí obligací, a to jak z hlediska nákladového, tak i z hlediska cash flow. Více informací a ukázky obrazovek
Jednoduché nástroje pro srovnání daňových odpisů lineárních a zrychlených, umožňuje uživateli porovnávat výhodnost financování formou úvěrů, finančního pronájmu nebo emisí obligací, a to jak z hlediska nákladového, tak i z hlediska cash flow. Obsahují rovněž výpočty z oblasti finanční matematiky – úročení, spoření, směnky a akciové ukazatele, simulace bankovních účtů, hypotéčních úvěrů a stavebního spoření.
Méně informací

OPERATIVNÍ CASH FLOW

Nástroje a přehledy operativního cash flow poskytují uživateli účinný nástroj pro operativní řízení provozního peněžního toku. Více informací a ukázky obrazovek
Nástroje a přehledy operativního cash flow poskytují uživateli účinný nástroj pro operativní řízení provozního peněžního toku. Přináší s sebou následující možnosti:
 • modelování splatnosti pohledávek závazků k vybraným okruhům obchodních partnerů
 • grafické zobrazování aktuálních stavů peněžních prostředků ve zvoleném období
Méně informací

ÚČETNÍ ANALÝZA

Základním nástrojem účetní analýzy je OLAP kostka (Online Analytical Processing), která pomocí zvolených matematických funkcí, filtrů a požadovaného uspořádání údajů umožňuje jednoduše vytvářet uživatelsky definované pohledy na data a jejich agregace (obraty vybraných účtů za zvolená období, součty částek za vybraná střediska, apod.). Více informací a ukázky obrazovek
Základním nástrojem účetní analýzy je OLAP kostka (Online Analytical Processing), která pomocí zvolených matematických funkcí, filtrů a požadovaného uspořádání údajů umožňuje jednoduše vytvářet uživatelsky definované pohledy na data a jejich agregace (obraty vybraných účtů za zvolená období, součty částek za vybraná střediska, apod.). Doplňkovou funkcí je pak tzv. Páskový kalkulátor sloužící k jednoduchým orientačním výpočtům na základě hodnot zvolených ukazatelů, či stavů účtů.
Méně informací
TECHNICKÉ POŽADAVKY
<< Zpátky na hlavní obsah
Místo na disku EQUANTA - 100 MB
Systém MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 8.1 a MS Windows 10
KE STAŽENÍ
<< Zpátky na hlavní obsah
CENÍK
<< Zpátky na hlavní obsah
ZÁKLADNÍ CENÍKCena Servisní smlouva
EQUANTA 50.000,- 20.000,-
Síťové verze
Počet uživatelů Kód verze Cenový koeficient
1 S x 1,0
1-2 N/2 x 1,4
3-5 N/5 x 2,0
6-10 N/10 x 3,0
11-15 N/15 x 4,0
16-25 N/25 x 5,0
16-50 N/50 x 6,0
Cenu víceuživatelské verze získáte vynásobením základní ceny koeficientem podle tabulky.
Přehled verzí
S Single verze, instalace na jednu samostatnou stanici nebo síťový server pro 1 uživatele
N Instalace pro síťový server s přístupem do počtu uživatelů určeného uvedeným číslem
Servisní smlouva
V rámci Servisní smlouvy mohou být čerpány tyto služby:
 • Základní zaškolení po instalaci v rozsahu cca 30 minut
 • Zaškolení libovolného počtu pracovníků do uživatelských funkcí v rozsahu do 2 hodin
 • Přednostní e-mail na technickou podporu
 • Telefon na Linku technické podpory
 • Poskytování e-mailové a telefonické podpory zdarma
 • 2 x ročně nová verze programu (runtime)
 • Servisní práce dle zvýhodněných sazeb (50 % sleva)
 • Metodické školení dle zvýhodněných sazeb
 • Doprava dle zvýhodněných sazeb
 • Informace o novinkách formou bulletinu
 • Služba „volání zpět“
 • Pravidelný update všech modulů zdarma
 • Verze notebook za zvýhodněné ceny
 • 10 % sleva na rozšíření produktu (na produkty ATLAS consulting)
Konkrétní informace o aktuálních slevách, individuálních cenových nabídkách, souvisejících doplňcích či profesních řešeních vám podá firemní reprezentant společnosti nebo naše Klientské centrum.
OBJEDNÁVKA Plné verze softwaru na 3 měsíce zdarma
Stáhněte si plnou verzi softwaru EQUANTA® a vyzkoušejte ji na 3 měsíce zdarma zcela bez závazků. Po uplynutí 3 měsíců od instalace se sami rozhodněte, zda chcete systém nadále využívat.
EQUANTA® umožní náročným uživatelům profesionální zpracování a prezentaci výstupů analýz, finančních plánů a záměrů.
Objednat EQUANTA®