Bankrotní modely

Altmanovo Z-score
Taflerův model
Beaverova profilová analýza
Beermanova diskriminační funkce